Kako je planirano da tri MHE okruže jezero za vodosnabdevanje

Grad Užice se krajem 2013. godine suočio sa problemom u vodosnabdevanju zbog cvetanja algi cijanobakterija na veštačkom jezeru Vrutci. Tada je kao jedan od glavnih krivaca za taj incident označena mini-hidrocentrala (MHE) na brani. I pored toga, gradska uprava na brani Vrutci nije zabranila postavljanje cevovoda koji bi mogao da se koristi za novu i veću pribransku MHE.

 

Novi cevovod na branskim ispustima Vrutaka gradilo je Javno-vodoprivredno preduzeće Srbijavode krajem prošle godine. U kontekstu priče o MHE Vrutci važno je podsetiti da su za havariju cvetanja algi na jezeru Vrutci optuživani Javno-komunalno preduzeće Vodovod zbog nemara i lošeg upravljanja.

Za havariju je optuživano i preduzeće DV Technologies DOO iz Beograda koje je vlasnik MHE Vrutci  zbog prekomernog ispuštanja vode iz jezera kroz njene turbine.

Optužbe su stigle i na račun firme SPDA Ecologic iz Čačka koja je gazdovala ribarskim područjem Vrutaka zbog prekomernog lovljenja ribljeg fonda, kao i meštani okolnih sela zbog upotrebe veštačkog đubriva. Međutim, pravi krivci za incident nikada nisu utvrđeni.

Pre izvesnog vremena sud je oslobodio bivšeg direktora JKP Vodovod, kao i bivšu direktorku Zavoda za javno zdravlje u Užice i njenu zamenicu od optužbi za izazivanje opšte opasnosti. Oni su se teretili da svojevremeno nisu obavestili republičkog sanitarnog inspektora da u vodovodu postoje cijanobakterije, iako im je to danima bilo poznato.

Ministarstvo građevine izdalo je 2017. godine investitoru Elektroprivredi Srbije (EPS) lokacijske uslove za izgradnju MHE Vrutci na reci Đetinji, nizvodno od istoimene brane za potrebe izrade urbanističkog projekta, projekta za građevinsku dozvolu i izvođački projekat.

Ti uslovi su istekli nakon dve godine, a novi zahtev JP EPS-a za izdavanje lokacijskih uslova odbijen je kao nepotpun od strane ministarstva građevine 2019. godine. Ipak, to nije bila prepreka da se na brani Vrutci izvode radovi na postavljanju cevovoda za novu MHE, za koju Grad Užice tvrdi da nije u planovima za izgradnju.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE NOVE MHE VRUTCI

EPS je planirao da nova MHE Vrutci bude  snage 1,8 MW (megavata) i srednjom godišnjom proizvodnjom od 4,8 GWh (gigavat časova), znatno većeg kapaciteta od pribranske MHE koja je na Vrutcima već radila i čiji su vlasnici označavani kao jedni od krivaca za cvetanje algi zbog prekomernog korišćenja vode iz jezera.

Nova MHE Vrutci imala bi protok od 1,2 kubika vode u sekundi. Grad Užice trenutno za vodosnadbevanje koristi manje od 400 litara vode u sekundi, čak devet puta manje od količine koju bi koristila nova MHE.

Javno preduzeće Srbijavode je krajem avgusta prošle godine objavilo Obaveštenje o zaključenom ugovoru u otvorenoj javnoj nabavci za radove na brani Vrutci za adaptaciju zatvaračnice i ispusta za garantovani ekološki protok vode sa ciljem da se ona koristi za proizvodnju energije.

Tokom jeseni 2020. godine Libergraf je od građana obavešten o radovima na brani Vrutci, o kojima nije bilo informacija u Sistemu za elektronsko podnošenje zahteva (CEOP).

Libergraf je ove godine dobio odgovor u kome se navodi da ministarstvo nije izdalo građevinsku dozvolu za pomenute radove. Pravni tim Libergrafa je početkom ove godine ministarstvu uputio zahtev da izvrši vanredni inspekcijski nadzor na brani Vrutci i proveri da li se radovi izvode u skladu sa zakonom.

Zahtev slične sadržine upućen je istog dana i Odeljenju vodne inspekcije, ali je nadležni inspektor odgovorio kako je ustanovljeno da ne postoje uslovi za pokretanje postupka po službenoj dužnosti u skladu sa Zakonom o vodama.

Ipak, na zahtev Libergrafa inspektor ministarstva građevine je početkom marta izašao na teren kako bi na brani Vrutci ustanovio činjenično stanje. Tada je utvrdio da brana Vrutci nema upotrebnu dozvolu, iako je sagrađena 1984. godine, kao i da su radovi na adaptaciji zatvaračnice i ispusta na brani u tom trenutku bili završeni.

Inspektor je tada takođe utvrdio da investitor ne poseduje rešenje o izvođenju radova kao ni prijavu radova koju je trebalo da izda nadležni organ. Međutim nije izdata nikakva mera za vraćanje objekta u prvobitno stanje, jer za to prema važećim zakonima nije bilo osnove.

Kao investitor radova na ispustu i zatvaraču brane Vrutci je navedeno javno preduzeće Srbijavode. Ono je, kako piše u inpekorskom nalazu sa preduzećem Hidro-tan DOO iz Beograda sklopilo ugovor o javnoj nabavci radova na adaptaciji zatvaračnice na brani Vrutci.

Zastupnik Hidro-tana je inače Dragan Klisura koji se u domaćoj javnosti dovodi u vezu sa izgradnjom brojnih MHE kao i sa kumom predesnika Srbije, Nikolom Petrovićem.

PROTEST ZBOG RADOVA NA BRANI

Budući da su neki ministri u svojim izjavama izražavali sumnju da je jedan od glavnih uzorka zagađenja Vrutaka MHE koja se nalazi ispod brane jezera, zbog naznake o gradnji još jedne pribranske MHE u Vrutcima, kao i zbog samih radova na ispustu brane, Libergraf je ove godine organizovao i protest na kome se okupilo preko 200 građana.

Lokalna samouprava je pre protesta negirala planove za izgradnju nove MHE na Vrutcima. Kasnije je sa predstavnicima Libergrafa i javnih funkcionera u Užicu održan sastanak gde je taj stav ponovljen, ali je izostalo razumno objašnjenje o radovima koje su na brani Vrutci izvodile Srbijavode.

Iz prikupljene dokumentacije može da se zaključi kako izvedeni radovi tehnički u potpunosti poklapaju sa prvim delom radova koje je EPS predvideo na izgradnji nove, veće MHE Vrutci.

To je uostalom i razlog za sumnju da će se EPS, ili neki novi privatni investitor, u budućnosti obratiti ministarstvu za izdavanje lokacijskih uslova, a kasnije i za dobijanje građevinske dozvole za novu MHE Vrutci. Sa druge strane lokalna samouprava neće imati nikakve mehanizme da to spreči i zaštiti interese građana koji se snabdevaju vodom.

MHE ROČNJAK

Još jedna MHE bila je planirana za izgradnju, doduše u blizini Vrutaka još 2015. godine. Tada je gradska uprava Užica izdala građevinsku dozvolu za MHE Ročnjak, instalisane snage 142 kW izdata je investitoru Hidro Duo DOO iz Beograda. MHE Ročnjak bi se nalazila istoimenom potoku, levoj pritoci jezera Vrutci, na području sela Bioska.

Tim rešenjem tada je utvrđeno da građevinska dozvola prestaje da važi ako se ne otpočne sa izvođenjem radova u roku od dve godine od dana njene pravosnažnosti.

Libergraf je 2019. podneo zahtev za donošenje rešenja kojim se utvrđuje prestanak važenja građevinske dozvole, zbog toga što investitor do dana podnošenja tog zahteva nije počeo sa izgradnjom objekta, a bio je u obavezi da to učini shodno tada važećem Zakonu o planiranju i izgradnji.

Građevinski inspektor je na zahtev Libergrafa obišao teren i utvrdio da u aprilu 2019. godine radovi na izgradnji MHE Ročnjak nisu bili započeti. Međutim, gradska uprava grada Užica je odbila zahtev Libergrafa navodeći da nisu ispunjeni zakonom propisani uslovi za utvrđivanje prestanka važnosti građevinske dozvole.

Na to rešenje je uložena žalba, pa je u septembru 2019. drugostepeni organ ministarstva građevine doneo rešenje kojim se poništava ožalbeno rešenje prvostepenog organa.

Predmet je vraćen na prvostepeni postupak i ponovno odlučivanje pa je građevinska dozvola za MHE Ročnjak koja je izdata 2015. godine, prestala da važi.

Pre dve godine Libergraf je organizovao i protest u selu Bioska zbog namere investitora da izgradi MHE Ročnjak. O posledicama izgradnje takvih objekata, na konkretnim primerima potrkepljenim fotografijama, na tom javnom skupu obaveštavani su i meštani.

Jezero Vrutci nastalo je 1984. godine na reci Đetinji. Na Cerovića brdu u Užicu, izgrađena je fabrika za preradu vode. Fabrika je sa tim jezerom povezana cevovodom, a u februaru 2019. godine je i modernizovana. Do tada nije radila zbog cvetanja algi u jezeru 2013. godine i za to vreme Užice je koristilo alternativni vodovod.

Nova fabrika vode rešila je problem vodosnabdevanja Užica jer je ponovo omogućila korišćenje vode sa Vrutaka. Ipak, na Vrutcima do danas nije izvršena nikakva sanacija ili čišćenje jezera, iako se cvetanje algi od 2013. godine nekoliko puta ponovilo.

*Ovaj tekst rezultat je rada na projektu “Za transparentnost – Protiv korupcije” koji sprovodi Građanska čitaonica “Libergraf”. Stavovi izneti u tekstu ne odražavaju nužno i stavove Nove ekonomije.

#GrađaniImajuMoć

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *