Korito reke Gračanice suvo dve nedelje zbog pohlepe investitora

Podneta krivična prijava protiv privrednog društva “15. avgust” d.o.o. Beograd

Udruženje Libergraf iz Užica i inicijativa Zaštitimo reke Prijepolja su podneli krivičnu prijavu protiv privrednog društva “15. avgust” DOO iz Beograda zbog oštećenja životne sredine i ugrožavanja živog sveta u reci Gračanici u opštini Prijepolje, na kojoj je ovaj investitor izgradio tri male hidroelektrane u nizu.

Suvo korito reke Gračanice, foto: Damir Bećirbašić

Aktivista inicijative Zaštitimo reke Prijepolja je u oktobru  2023. godine zatekao suvo korito reke Gračanice. Razlog tome bile su pregrade na ribljim stazama, postavljenim na vodozahvatima sve tri male hidroelektrane. Očigledno je da je investitor namerno zatvorio riblje staze kako bi sačuvao protok vode u korist proizvodnja struje i lične koristi. Na ovaj način u potpunosti je prekinut tok reke i naneta je ogromna šteta  životnoj sredini, živom svetu u reci i oko nje.

Investitor je prekršio Vodne uslove Srbijavoda o obezbeđivanju minimalnog održivog protoka. Takođe su prekršene odredbe Uslova zaštite prirode, koje je izdao Zavod za zaštitu prirode Srbije, u kojima jasno stoji da riblјe staze moraju da funkcionišu u periodu kada su migracije riba najveće i da nesmetano funkcionisanje riblјe staze ima prioritet u odnosu na proizvodnju električne energije, kao i da u slučaju minimalnih održivih protoka rad turbina mora biti obustavlјen kako bi u riblјoj stazi bilo dovolјno vode.

Suvo korito reke Gračanice, foto: Damir Bećirbašić

Zbog svega toga udruženje  Libergraf i inicijativa Zaštitimo reke Prijepolja su, pored krivične prijave, protiv investitora podneli i predstavke Vodnoj i Inspekciji zaštite životne sredine, jer je na vodozahvate postavio daske dimenzija 70x10cm koje su sprečavale protok vode kroz riblјu stazu, a sva voda je usmerena u vodozahvate MHE “Vukovo brdo”, MHE “Orlić” i MHE “Seoce”. Ovakvo stanje trajalo najmanje dve nedelje za šta su tužilaštvu i inspekcijama predati odgovarajući dokazi.

“Klisura Gračanice, je do gradnje predmetnih malih hidroelektrana i probijanja pristupnih puteva, miniranjem stena na trasi cevovoda, seče šume i izvođenja radova bez prethodno pribavlјenih uslova zaštite prirode, predstavlјala, možda najlepšu klisuru i vodotok od svih pritoka Lima sa divlјom i teško prohodnom dolinom u potpunosti obraslom šumom prašumskog karaktera”, kaže Vladan Sinđić, iz Libergrafa, i dodaje: “Krivična prijava i pokrenuti postupci pred inspekcijama su borba za pravdu i davanja nade da je moguće da preživi taj tračak života i prirode koji je preostao”.

Suvo korito reke Gračanice, foto: Damir Bećirbašić

Rečni tok i klisura su biser hidrološkog i geomorfološkog nasleđa. Klisura je prirodni refugijum bilјnog i životinjskog sveta i predeo izuzetnih prirodnih vrednosti zbog čega je na ovom lokalitetu uspostavlјen II stepen zaštite.

Zbog ugrožavanja zaštićenog područja organizacija Polekol je Zavodu za zaštitu prirode Srbije podnela Zahtev za postupak vanrednog vršenja stručnog nadzora na zaštićenom prirodnom dobru PIO “Kamena gora”, posebno u odnosu na reku Gračanicu kao izdvojenu celinu, jer smatraju da je upravlјač zaštićenog područja JP Srbijašume propustio da postupi u skladu sa ovlašćenjima i dužnostima i nije zaštitio ovo prirodno dobro na adekvatan način.

Zahtev predstavnika Libergrafa, inicijative Zaštitimo reke Prijepolja i Polekola prema institucijama je da hitno postupe po njihovim predstavkama,  zaštite reku Gračanicu i da u skladu sa zakonom kazne investitora. Ujedno apeluju i na opštinu Prijepolje da, po ugledu na brojne druge lokalne samouprave, zabrani gradnju malih hidroelektrana na svojoj teritoriji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *