SLUČAJ 02: MHE VRUTCI

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je 19.04.2017. godine investitoru JP “Elektroprivreda Srbije” lokacijske uslove za izgradnju MHE “Vrutci” na reci Đetinji, nizvodno od brane “Vrutci”, grad Užice. Lokacijski uslovi su izdati za potrebe izrade urbanističkog projekta, projekta za građevinsku dozvolu i izvođačkog projekta. Tehničkim rešenjem predviđeno je da se na obe cevi postojećeg temeljnog ispusta brane, na koti 575 mnm, izrade priključci DN800 koji bi prošli kroz podnu ploču zatvaračnice i spojili se na zajedničku cev DN1200. Ova cev bi se dalje vodila na čeličnim osloncima nizvodno od lica brane, gde se u zoni stepeništa penje uz zid slapišta i dalje vodi levom obalom reke do mašinske zgrade. Izgradnja mašinske zgrada male hidroelektrane dimenzija 6,6 X 20,25 metara planirana je na levoj obali reke Đetinje, nizvodno od brane.

Ona je projektovana kao armirano – betonska konstrukcija koja se sastoji iz podzemnog masivnog dela i nadzemne okvirne konstrukcije. U podzemnom delu bi bila smeštena tri agregata sa horizontalnim Fransis turbinama, svaka sa instalisanim protokom od 1,2 kubika vode u sekundi. JP EPS je planirao da nova MHE „Vrutci“ bude instalisane snage 1,8 MW i srednjom godišnjom proizvodnjom od 4,8 GWh. Izdati lokacijski uslovi su istekli nakon dve godine, a novi zahtev JP EPS-a za izdavanje lokacijskih uslova je odbijen kao nepotpun Zaključkom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture od 21.05.2019. godine.

UTVRĐENE ČINJENICE I TOK POSTUPKA

Hidroakumulacija “Vrutci” puštena je u rad 1984. godine. Pregrađivanjem reke Đetinje nastalo je veštačko jezero dugo 8 km, zapremine 54 miliona kubnih metara vode. Na Cerovića brdu, u predgrađu Užica, izgrađena je fabrika za preradu vode kapaciteta 400 litara/sec, sa akumulacijom je povezana dugim cevovodom kojim se voda doprema slobodnim padom. Duže od 30 godina Užičani su se ponosili najkvalitenijom vodom u Srbiji koje su imali u neograničenim količinama. Međutim, zbog višedecenijske nebrige, neadekvatnog upravljanja sistemom  i različitih zloupotreba, u decembru 2013. godine došlo je do zagađenja vodosistema cijanobakterijama. Tokom “cvetanja” ovih prastarih jednoćelijskih organizama u vodu se ispuštaju cijanotoksini koji se ubrajaju u najjače prirodne toksine za koje ne postoji protivotrov. Tek nakon 9 dana, od kada je uočena velika crvena mrlja u akumulaciji, građani su obavešteni o akcidentu i voda iz vodovoda je zabranjena za ljudsku upotrebu. Na ulicama Užica pojavile su se cisterne sa vodom za piće, a cene flaširane vode u prodavnicama su višestruko uvećane. Brzom intervencijom države i vojske kaptirano je Sušičko vrelo koje je, uz one stare izvore, zadovoljavalo potrebe grada do rekonstrukcije i modernizacije fabrike vode na Cerovića brdu. Akumulacija “Vrutci” bila je van upotrebe duže od 4 godine, sve dok u februaru 2019. godine modernizovana fabrika vode nije ponovo počela da prerađuje vodu iz akumulacije.

Tokom proteklih godina za ovu havariju optuživani su JKP “Vodovod” zbog nemara i lošeg upravljanja, “DV Technologies” d.o.o. Beograd,  vlasnik male hidroelektrane izgrađene neposredno ispod brane, zbog prekomernog ispuštanja vode iz akumulacije kroz turbine, firma SPDA “Ecologic” iz Čačka koja je gazdovala ribarskim područjem zbog prekomernog izlovljavanja ribljeg fonda, meštani okolnih sela zbog upotrebe veštačkog đubriva, i mnogi drugi. Pravi krivci nikada nisu utvrđeni, a pre izvesnog vremena sud je oslobodio tadašnjeg direktora JKP “Vodovod”, tadašnju direktorku Zavoda za javno zdravlje Užice i njenu zamenicu po optužbi za izazivanje opšte opasnosti, jer nisu obavestili republičkog sanitarnog inspektora da u vodovodnoj mreži postoje cijanobakterije, iako su to danima znali.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je investitoru JP “Elektroprivreda Srbije” lokacijske uslove ROP-MGSI-5058-LOC-1/2017 broj: 350-02-00057/2017-14 od 19.04.2017. godine za izgradnju MHE “Vrutci” na reci Đetinji, nizvodno od brane “Vrutci” na katastarskim parcelama br. 171/2 i 172/2, KO Vrutci na teritoriji grada Užice. Lokacijski uslovi su izdati za potrebe izrade urbanističkog projekta, projekta za građevinsku dozvolu i izvođačkog projekta. Izdati lokacijski uslovi su istekli nakon dve godine, a novi zahtev JP EPS-a za izdavanje lokacijskih uslova je odbijen kao nepotpun  Zaključkom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ROP-MGSI-5058-LOC-2/2019. broj: 350-02-00224/2019-14 od 21.05.2019. godine.

Analizom lokacijskih uslova i druge dokumentacije koju je investitor morao da pribavi u ovom predmetu, istraživački tim Libergrafa je zaključio da EPS namerava da gradi hidroenergetski objekat značajno većeg kapaciteta od postojeće MHE izgrađene na cevovodu sirove vode. Tehničkim rešenjem predviđeno je da se na obe cevi postojećeg temeljnog ispusta brane, na koti 575 mnm, izrade priključci DN800 koji bi prošli kroz podnu ploču zatvaračnice i spojili se na zajedničku cev DN1200. Ova cev bi se dalje vodila na čeličnim osloncima nizvodno od lica brane, gde se u zoni stepeništa penje uz zid slapišta i dalje vodi levom obalom reke do mašinske zgrade. Izgradnja mašinske zgrade male hidroelektrane dimenzija 6,6x 0,25 metara planirana je na levoj obali reke Đetinje, nizvodno od brane. Ona je projektovana kao armirano – betonska konstrukcija koja se sastoji iz podzennog masivnog dela i nadzemne okvirne konstrukcije. U podzemnom delu će biti smeštena tri agregata sa horizontalnim Fransis turbinama, svaka sa instalisanim protokom od 1,2 kubika vode u sekundi. Trenutno grad Užice za vodosnadbevanje koristi manje od 400 litara vode u sekundi! Dakle, ukupan instalisani protok ove hidroelektrane od 3,6m3/sec bio bi devet  puta veći od trenutne potrošnje grada! JP EPS je planirao da nova MHE „Vrutci“ bude instalisane snage 1,8 MW i srednjom godišnjom proizvodnjom od 4,8 GWh. Skrećemo pažnju da je planirana MHE pet puta veće snage od postojeće, koja tokom 2020. godine nije proizvodila električnu energiju što se da zaključiti iz izveštaja EPS-a o prikupljenim i isplaćenim sredstvima za povlašćene proizvođače električne energije za 2020. godinu.

JVP “Srbijavode” je objavilo Obaveštenje o zaključenom ugovoru u otvorenom postupku javne nabavke radova broj: Ор.5/116/9-2020 od 26.08.2020. godine. Predmet  javne nabavke su radovi na brani “Vrutci” – adaptacija zatvaračnice i ispusta za garantovani ekološki proticaj u cilju energetskog korišćenja, broj JN: 116-2020, naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: Radovi na održavanju objekata za zaštitu od poplava- 45246410. Tokom jeseni 2020. godine istraživački tim Libergrafa je od građana dobio obaveštenje o izvođenju radova na brani Vrutci o čemu u CEOP-u nije bilo moguće pronaći informacije, nakon čega smo Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture uputili Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja sa pitanjem da li je ministarstvo izdalo građevinsku dozvolu JVP “Srbijavode” za radove na adaptaciji zatvaračnice i ispusta za garantovani ekološki proticaj. Dana 11.02.2021. godine primili smo odgovor ministarstva broj: 012-00-00026/2021-02 u kome se navodi da je uvidom u centralnu evidenciju utvrđeno da Ministarstvo nije izdalo građevinsku dozvolu za pomenute radove na navedenoj katastarskoj parceli.

Pravni tim Libergrafa je 22.02.2021. godine ministarstvu uputio zahtev da na osnovu zakonskih ovlašćenja izvrši vanredni inspekcijski nadzor na brani hidroakumulacije „Vrutci“ (katastarska parcela 720 KO Vrutci) i proveri da li se radovi na adaptaciji zatvaračnice i ispusta za garantovani ekološki proticaj u cilju energetskog iskorišćenja izvode u skladu sa zakonom. Po ovom zahtevu još uvek nismo primili nikakvo obaveštenje iako smo od strane inspektora ministarstva upoznati o izvršenom nadzoru. Zahtev slične sadržine upućen je istog dana i Odeljenju vodne inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ali nas je Republički vodni inspektor u svom odgovoru broj: 916-270-325-32/2021-07 od 15.03.2021. godine obavestio da je nakon prikupljanja podataka od JVP “Srbijavode” ustanovljeno da ne postoje uslovi za pokretanje postupka po službenoj dužnosti od strane vodne inspekcije u skladu sa članom 196. i 199. Zakona o vodama.

Imajući u vidu da je od strane pojedinih ministara kao jedan od glavnih uzročnika prekomernog zagađenja akumulacije “Vrutci” 2013. godine označena MHE koja se nalazi neposredno isprod brane, da je u Prostornom planu područja posebne namene sliva akumulacije “Vrutci” pored postojeće MHE ucrtana i “planirana” MHE, da je JP EPS već u dva navrata pokazao jasne namere da gradi drugu MHE na brani, kao i da se radovi koje je JVP “Srbijavode” izveo na adaptaciji zatvaračnice i ispusta za garantovani ekološki proticaj mogu posmatrati kao deo radova na izgradnji nove MHE, Građanska čitaonica “Libergraf” je donela odluku da po ovom pitanju obavesti javnost i medije i da građane pozove na javni događaj 08.03.2021. godine kako bi izrazili svoju zabrinutost i protivljenje ovakvim namerama. Reakcija građana je bila očekivana i preko 200 Užičana se okupilo ispred Gradske kuće. Takođe, veliki broj medija, lokalnih i nacionalnih je preneo informacije o ovom događaju što je isprovociralo i željenu reakciju gradonačelnice, organa lokalne samouprave i javnih preduzeća.

Lokalna samouprava je neposredno pred početak okupljanja građana izdala Saopštenje u kome negira postojanje planova za izgradnju nove MHE. Slične izjave su i sutradan medijima dali gradonačelnica Jelena Raković Radivojević i direktor JKP “Vodovod” Duško Ljujić. Prilikom davanja izjave medijima gradonačelnica je i Libergrafu uputila poziv za sastanak po ovom pitanju. Sastanak je održan 26.03.2021. na Zoom platformi uz prisustvo Gradonačelnice Užica Jelene Raković Radivojević, zamenika Gradonačenika Dragoljuba Stojadinovića, direktora JP “Vodovod” Duška Ljujića, načenika Gradske uprave za urbanizam Zorana Despića i direktora JP “Elektrodistribucija Užice” Dejana Filipovića. Svi prisutni predstavnici lokalne samouprave i javnih preduzeća ostali su pri tvrdnjama da ne postoje planovi za izgradnju nove MHE na brani “Vrutci” i da to oni kao odgovorni političari nikada neće dozvoliti. Međutim, izostalo je razumno objašnjenje o preduzetim radovima od strane JVP “Srbijavode”, što ostavlja razlog za sumnju da u slučaju da se JP EPS, ili neki novi privatni investitor, u budućnosti obrati ministarstvu za izdavanje lokacijskih uslova, a kasnije i građevinske dozvole, lokalna samouprava neće imati nikakve mehanizme da to spreči.

ZAKLJUČAK

JVP “Srbijavode” je tokom jeseni 2020. godine na brani hidroakumulacije “Vrutci” izvelo radove na adaptaciji zatvaračnice i ispusta za garantovani ekološki proticaj u cilju energetskog iskorišćenja. Iz postojećeg temeljnog ispusta brane, na koti 575mnm, izvedeni su priključci koji su prošli kroz podnu ploču zatvaračnice i spojili se na zajedničku cev promera 1200mm. Ova cev se dalje vodi na čeličnim osloncima nizvodno od lica brane, gde se u zoni stepeništa penje uz zid slapišta i dalje vodi levom obalom reke ka postojećem objektu MHE.  Iz prikupljene dokumentacije se može zaključiti da se izvedeni radovi tehnički u potpunosti poklapaju sa prvim delom radova koje je EPS predvideo na izgradnji MHE “Vrutci”. Nadležni organi lokalne samouprave negiraju postojanje plana za izgradnju ove MHE ali nedostaju adekvatni odgovori u vezi opravdanosti i namene izvedenih radova.  Građanska čitaonica “Libergraf” će u narednom periodu nastaviti da prati aktivnosti lokalne samouprave, javnih preduzeća i ministarstava po ovom pitanju i o njima blagovremeno obaveštav

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *