SLUČAJ 01: STARA HIDROCENTRALA NA ĐETINJI

Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Grada Užice donela je 20.04.2018. godine  Rešenje o izmenama pravosnažnog rešenja o građevinskoj dozvoli od 01.08.2000. godine usled izmena u toku građenja, kojim je odobrena rekonstrukcija i revitalizacija objekta stare hidrocentrale na Đetinji, u neposrednoj blizini užičke tvrđave. Objekat stare hidrocentrale na Đetinji, sa svojom neposrednom okolinom, kao i užički grad sa podgrađem, se od 1974. godine nalaze pod zaštitom kao nepokretna kulturna dobra od velikog značaja za Republiku Srbiju. Ovakva situacija od investitora i organa nadležnog za izdavanje građevinske dozvole zahteva poštovanje Zakona o kulturnim dobrima, čijim odredbama je propisano da se radovi na nepokretnom kulturnom dobru ne mogu izvoditi dok se od nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture ne pribave uslovi za preduzimanje mera tehničke zaštite, i nakon toga pribavi saglasnost na projekat i dokumentaciju za izvođenje radova.

Građanska čitaonica “Libergraf” je, nakon analize predmeta, došla do zaključka da investitor nije ispunio sve zakonom propisane uslove za izdavanje izmenjene građevinske dozvole, odnosno da od nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo nije pribavio niti priložio Saglasnost na projekat i dokumentaciju za izvođenje radova na šta ga obavezuje član 99. Zakona o kulturnim dobrima i stav II Rešenja o merama tehničke zaštite od 11.10.2016. godine. Dana 10.02.2021. godine Građanska čitaonica “Libergraf” je Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture uputila zahtev za preispitivanje i stavljanje van snage pomenutog Rešenja o izmenama građevinske dozvole za izgradnju MHE “Pod gradom”. Postupajući po inicijativi Libergrafa, a rešavajući po službenoj dužnosti, ministarstvo je 05.03.2021. godine donelo Rešenje kojim se poništava rešenje Gradske uprave za urbanizam Grada Užica od 20.04.2018. godine. Nakon toga, Građanska čitaonica “Libergraf” je Zavodu za zaštitu spomenika kulture Kraljevo uputila Zahtev za donošenje Rešenja o zabrani daljeg izvođenja radova, kao i zahtev da nadležnom organu uputi Zahtev za rušenje, odnosno vraćanje objekta u prvobitno stanje o trošku investitora.

UTVRĐENE ČINJENICE I TOK POSTUPKA

Hidrocentrala na Đetinji puštena je u rad 2. avgusta 1900.godine. To je druga hidrocentrala u svetu koja je funkcionisala po Teslinim principima višefaznih naizmeničnih struja, pet godina nakon hidrocentrale reci Nijagari u SAD. Hidrocentrala je proizvodila električnu energiju nepekidno do 1974. godine kada je prilikom izgradnje železničke pruge Beograd – Bar zatrpan jaz kojim se voda dovodi od vodozahvata do turbina. Iste godine kada je centrala prestala da proizvodi električnu energiju, Zavod za zaštu spomenika kulture Kraljevo doneo je Rešenje kojim se utvrđuje da hidrocentrala na Đetinji poseduje nesumnjiva spomenička svojstva i da je, zajedno sa neposrednom okolinom, treba zaštiti kao nepokretno kulturno dobro od velikog značaja za Republiku Srbiju. Odluku o zaštiti donela je Narodna skupština SR Srbije 1977. godine. Hidrocentrala na Đetinji predstavlja jedan od najstarijih objekata te vrste u Srbiji. Ima veliki značaj za istoriju naše tehničke kulture a posebno za proučavanje istorije elektrotehnike. Locirana je u neposrednoj blizini starog Užičkog grada, sa kojim čini ambijentalnu celinu. Hidrocentrala pod starim gradom simbol je industrijskog i društvenog razvoja Užica i Srbije. Kada se uzme u obzir kada je izgrađena i puštena u rad, bila je jedan od najsavremenijih objekata te vrste na planeti. Uoči jednog veka od puštanja u rad, jaz do hidrocentrale je očišćen, izvršena je rekonstrukcija objekta i revitalizacija opreme. Kada je 2. avgusta 2000. godine ponovo  puštena u rad mala hidrocentrala „Pod gradom“, bila je jedna od najstarijih hidroelektrana u svetu koja i dalje proizvodi električnu energiju iz generatora muzejske vrednosti.

Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove, Odeljenje za sprovođenje planova i izgradnju grada Užica izdalo je investitoru JP “Elektroprivreda Srbije” Rešenje ROP-UZI-9516-CPA-1/2018 VI broj 351-67/00-02 od 20.04.2018. godine o izmenama pravosnažnog rešenja o građevinskoj dozvoli 07 broj 351-67/00 od 01.08.2000. godine. Ovim Rešenjem odobrena je rekonstrukcija i revitalizacija objekta hidrocentrale “Pod gradom” na katastarskim parcelama 7738 i 7739 obe KO Užice, sa izmenama na ispusnom kanalu na katastarskim parcelama 7738 i 12048/10 KO Užice. Kako se radi o hidroenergetskom objektu, odnosno maloj hidrocentrali, investitor JP EPS je pre otpočinjanja izrade urbanističkog projekta od različitih nosioca javnih ovlašćenja pribavio veći broj uslova i mišljenja, a između ostalih i Rešenje o merama tehničke zaštite  Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo broj 1391/3 od 11.10.2016. godine. Ovim Rešenjem u stavu II investitor se obavezuje da nakon izrade urbanističkog projekta na isti od Zavoda pribavi i Saglasnost na projekat i dokumentaciju za izvođenje radova, a na šta ga obavezuje i član 99. Zakona o kulturnim dobrima.

Nakon što je istraživački tim Građanske čitaonice “Libergraf” prikupio i analizarao dokumentaciju u okviru predmeta, došlo se do zaključka da se među dokumentacijom ne nalazi Saglasnost na projekat i dokumentaciju za izvođenje radova već Mišljenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo u kome se navodi da je investitor “umesto saglasnosti na Urbanistički projekat zahtevom broj 12.01.21921/85-2017 od 17.05.2017. godine tražio saglasnost na Projekat za građevinsku dozvolu. Ovaj Zavod vam ne može izdati saglasnost na projekat jer za potrebe izvođenja građevinskih radova na predmetnom objektu, akt kojim se ostvaruje pravo na traženu intervenciju, izdaje u postupku objedinjene procedure”. Nakon toga Libergraf je Zavodu za zaštitu spomenika kulture Kraljevo uputio zahtev za pristup informacijama od javnog značaja sa pitanjem da li je investitor JP EPS od Zavoda pribavio Saglasnost na projekat i dokumentaciju za izvođenje radova na dogradnji i rekonstrukciji MHE “Pod gradom” na reci Đetinji, kao i da li je Zavod obavešten od strane investitora o završetku radova i da li je vršena terenska provera izvedenih radova i stanja kulturnog dobra.

Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo je u svom odgovoru na Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja broj 99/2 od 09.02.2021. godine odgovorio da je Zavod izdao mere tehničke zaštite kao i da je stavom II pomenutih mera precizirana obaveza investitora da na urbanistički projekat i dokumentaciju za izvođenje radova pribavi Saglasnost od Zavoda. U odgovoru se navodi i da je investiror pogrešno protumačio zakon i odredbe rešenja o merama tehničke zaštite, i da je se Zavodu obraćao za saglasnost na projekat za građevinsku dozvolu. Takođe, Zavod navodi da nije obavešten ni o početku ni o završetku radova kao i da nije vršena kontrola izvedenih radova i uvid u stanje kulturnog dobra.

 

Dana 10.02.2021. godine pravni tim Građanske čitaonice “Libergraf” je Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture uputio Zahtev za preispitivanje i stavljanje van snage Rešenja o izmenama građevinske dozvole za izgradnju MHE “Pod gradom” ROP-UZI-9516-CPA-1/2018 VI broj 351-67/00-02 od 20.04.2018. godine. U obrazloženju ovog zahteva navedeno je da investitor nije ispunio sve zakonom propisane uslove za izdavanje izmenjene građevinske dozvole, odnosno da od Zavoda za zaštitu spomenika kulture nije pribavio niti priložio Saglasnost na projekat i dokumentaciju za izvođenje radova na šta ga obavezuje član 99 Zakona o kuturnim dobrima i stav II Rešenja o merama tehničke zaštite broj 1391/3 od 11.10.2016. godine.

Postupajući po inicijativi Libergrafa, ministarstvo je od Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Grada Užice zatražilo spise predmeta i nakon analize zaključilo da se među dokumentacijom ne nalazi  Saglasnost na projekat i dokumentaciju, kako je to propisano članom 99 Zakona o kulturnim dobrima, kao i stavom II Rešenja o merama tehničke zaštite. Na osnovu člana 183. stav 1. tačka 9. Zakona o opštem upravnom postupku (Sl. glasnik RS 18/16) propisano je da će drugostepeni organ ili nadzorni organ, na zahtev stranke ili po službenoj dužnosti, u potpunosti ili delimično poništiti konačno rešenje ako prilikom donošenja rešenja nije pravilno sproveden postupak za davanje predhodne ili naknadne saglasnosti ili mišljenja drugog organa.

Kako je u ovoj pravnoj stvari neosporno da je Rešenje Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Grada Užice ROP-UZI-9516-CPA-1/2018 VI broj 351-67/00-02 od 20.04.2018. godine doneto bez Saglasnosti Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo na projekat i dokumentaciju za izvođenje radova, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture nalazi da su ispunjeni uslovi za poništenje rešenja po osnovu službenog nadzora propisani u članu 183. stav 1. tačka 9. ZUP-a pa je doneto Rešenje 363-351-00005/2021-15 od 05.03.2021. godine kojim je poništeno pomenuto Rešenje gradske uprave za urbanizam Grada Užice. Ovo Rešenje je konačno u pravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u roku od 30 dana od prijema Rešenja.

Pravni tim Libergrafa je 28.01.2021. godine JVP “Srbijavode”, a potom 09.03.2021. godine Zavodu za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, uputio još po jedan Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja radi provere poštovanja odredbi Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika o sprovođenju objedinjene procedure od strane Gradske uprave za urbanizam Grada Užica. Iz odgovora primljenih od JVP “Srbijavode” i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo zaključuje se da Gradska uprava za urbanizam ne samo da ne poštuje odredbe Zakona o vodama i Zakona o kulturnim dobrima, već ni odredbe zakona i pravilnika kojima se neposredno upravlja u svom radu. Naime, JVP “Srbijavode” u svom odgovoru broj 11/12 od 10.02.2021. godine navodi da od Gradske uprave za urbanizam kroz CEOP nisu primili građevinsku dozvolu i projekat za građevinsku dozvolu, i da iz tog razloga ne mogu odgovoriti na pitanje da li je projekat usklađen sa vodnim uslovima.  Na pitanje da li je Gradska uprava za urbanizam u skladu sa članovima 29. i 39. Pravilnika o sprovođenju objedinjene procedure Zavodu kroz CIS dostavila idejni projekat, Rešenje o građevinskoj dozvoli i projekat za izvođenje radova, od Zavoda smo primili Odgovor broj 254/2 od 17.03.2021. godine. U odgovoru se navodi sledeće: “Gradska uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Grada Užice nikada se nije kroz CEOP obratila Zavodu, niti je kroz isti dostavila idejni projekat, Rešenje i projekat za izvođenje radova”.

Nakon prijema Rešenja Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, pravni tim Građanske čitaonice “Libergraf” je 22.03.2021. godine na osnovu člana 103. stav 1. Zakona o kulturnim dobrima, Zavodu za zaštitu spomenika kulture uputio Zahtev da donese Rešenje o zabrani daljeg izvođenja radova na nepokretnom kulturnom dobru i njegovoj zaštićenoj okolini „Stara hidrocentrala na Đetinji“, kao i da podnese Zahtev nadležnom organu za rušenje, odnosno povraćaj u prvobitno stanje objekta, o trošku investitora. U narednom periodu se očekuje odgovor Zavoda po ovom zahtevu.

ZAKLJUČAK

Pored činjenice da je Rešenjem ministarstva po zahtevu Libergrafa prvi put poništena pravosnažna građevinska dozvola za već izgrađenu MHE, svakako najznačajniji rezultat vođenja ovog postupka jeste obrazloženje ministarstva kojim je prekinuta praksa izdavanja građevinske dozvole za intervencije na nepokretnim kulturnim dobrima bez predhodno pribavljene Saglasnosti na projektnu dokumentaciju nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture, a sve u skladu sa odredbama Zakona o kulturnim dobrima. Naime, samostalni član 134. (s3) Zakona o planiranju i izgradnji glasi: Odredbe drugih zakona kojima se na drugačiji način uređuju pitanja koja su predmet uređivanja ovog zakona neće se primenjivati, osim zakona i propisa kojima se uređuje zaštita životne sredine. Identično glase i odredbe i samostalnog člana 109 [s5] . Članom 101. Zakona o kulturnim dobrima propisan je postupak davanja saglasnosti na projekat i dokumentaciju.

U tom smislu ovim odredbama samostalnih članova Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji narušava se pravna sigurnost, budući da nadležni državni organi donose različite odluke po zahtevima za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju nepokretnog kulturnog dobra podnetim na temelju istog činjeničnog i pravnog stanja, tako što neki državni organi tumače da u skladu sa osporavanim odredbama samostalnih članova Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji uz zahtev nije potrebno priložiti saglasnost na projekat i dokumentaciju za izvođenje radova na nepokretnim kulturnim dobrima koju izdaje nadležni zavod za zaštitu spomenika kulture, dok se drugi državni organi pozivaju na odredbe člana 101. Zakona o kulturnim dobrima, na osnovu kojih zahtevaju pribavljanje saglasnosti zavoda za zaštitu spomenika kulture na projekte i dokumentaciju za izvođenje radova na nepokretnim kulturnim dobrima.

Građanska čitaonica “Libergraf” je preko svojih advokata punomoćnika pokrenula inicijativu pred Ustavnim sudom Republike Srbije za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 8a Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon i 9/2020), kao i samostalnog člana 134[s3] Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 132/2014) i odredbe samostalnog člana 109[s5] Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 83/2018).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *