Podnete dve krivične prijave zbog izgradnje MHE Ravni kod Užica

Izgradnja mini hidro-elektrane (MHE) Ravni u istoimenom zlatiborskom selu na reci Prištavici rezultovala je podizanjem dve krivične prijave za oštećenje životne sredine i za prevaru u obavljanju privredne delatnosti. Njih je podnela nevladina organizacija Građanska čitaonica Libergraf iz Užica koja je prikupljala dokumentaciju o izgradnji tog objekta i uočila brojne nepravilnosti.

U prvoj krivičnoj prijavi  podnetoj Osnovnom javnom tužilaštvu u Užicu protiv preduzeća MHE Ravni DOO navodi se da je taj investitor izazvao oštećenje životne sredine na širem prostoru, tako što je devastirao rečno korito i narušio prirodni ambijent, uništavajući floru i faunu. To je, kako se navodi u tekstu krivične prijave za posledicu imalo nestanak živog sveta iz reke Prištavice.

U drugoj krivičnoj prijavi stoji da je razlog njenog podnošenja postojanje osnova sumnje da je MHE Ravni DOO izvršilo krivično delo prevara u obavljanju privredne delatnosti iz člana 223. stav 1. Кrivičnog zakonika, koji za to delo predviđa kaznu od šest meseci do pet godina zatvora, kao i novčanu kaznu. Navodi se da je MHE Ravni DOO to izvršilo u nameri da pribavi protivpravnu imovinsku korist lažnim prikazivanjem i prikrivanjem činjenica. Continue reading “Podnete dve krivične prijave zbog izgradnje MHE Ravni kod Užica”

Proširena krivična prijava zbog radova na Teslinoj hidrocentrali

Građanska čitaonica Libergraf iz Užica podnela je proširenu krivičnu prijavu zbog građevinskih radova koji su izvedeni na nepokretnom kulturnom dobru, staroj hidrocentrali na Đetinji u Užicu koja je počela da radi avgusta 1900. godine. Radove je izvelo javno preduzeće Elektroprivreda Srbije (EPS) sa ciljem da se u hidrocentrali ugradi nova turbina.

Krivična prijava podneta je protiv N.N. službenog lica koje vrši ovlašćenja u Javnom preduzeću Elektroprivreda Srbije Beograd (EPS), jer postoji osnovana sumnja da je to lice zloupotrebom svog službenog položaja ishodovalo Rešenje o izmenama građevinske dozvole kod Gradske uprave za urbanizam grada Užice. U njoj se navodi da je N.N. službeno lice svesno kršeći propise, na osnovu nezakonito pribavljenog Rešenja, omogućilo i naložilo izvođenje nezakonitih radova, kojim je naneta nenadoknadiva šteta spomeniku kulture Stara hidrocentrala na reci Đetinji u Užicu i njegovoj zaštićenoj okolini, a sve u nameri pribavljanja materijalne koristi investitoru Javnom preduzeću Elektroprivreda Srbije Beograd.

Continue reading “Proširena krivična prijava zbog radova na Teslinoj hidrocentrali”

Krivična prijava zbog nenadoknadive štete nanete spomeniku kulture „Stara hidrocentrala na Đetinji“

U utorak 10. avgusta 2021. godine, Građanska čitaonica „Libergraf“ podneće Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, krivičnu prijavu protiv N.N. službenog lica zaposlenog u JP „Elektroprivreda Srbije“ Beograd i N.N. službenog lica zaposlenog u gradskoj Upravi za urbanizam grada Užice, zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja, za koje je zaprećena kazna zatvora od šest meseci do pet godina.

Libergraf je prikupio veliki broj dokaza koji ukazuju da je NN službeno lice zaposleno u Gradskoj upravi za urbanizam, i NN službeno lice zaposleno u JP EPS, svesno kršeći propise izdalo, odnosno pribavilo, nezakonito Rešenje o izmenama građevinske dozvole investitoru JP „Elektroprivreda Srbije“. Ovim rešenjem i omogućeno je izvođenje nezakonitih radova kojim je naneta nenadoknadiva šteta spomeniku kulture „Stara hidrocentrala na Đetinji“ i njegovoj zaštićenoj okolini, sve u nameri pribavljanja materijalne koristi za investitora.

Zahtevamo da se spomenik kulture „Stara hidrocentrala na Đetinji“ vrati u predhodno stanje.

Da lica odgovorna za devistiranje ovog kulturnog dobra odgovaraju.

Da državni organi sprovode sopstvene odluke.

Izveštaj o najvažnijim zaključcima i rezultatima projekta “Za transparentnost – Protiv korupcije”

 

Građanska čitaonica “Libergraf” je u periodu oktobar 2020 – april 2021. godine realizovala projekat “Za transparentnost – Protiv korupcije”. Projekat je podržan od strane USAID-a kroz program “Građani imaju moć” koji zajednički realizuju CRTA, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Partneri Srbija i Nacionalna koalicija za decentralizaciju.

Jedna od aktivnosti projekta bila je i priprema i prezentovanje Izveštaja o najvažnijim pitanjima koja se tiču transparentnosti i odgovornosti lokalne samouprave prilikom izrade i primene planske dokumentacije i zaštite životne sredine.

Izveštaj je pripremljen na osnovu prikupljene dokumentacije i istraživanja sprovedenih o četiri slučaja/projekta koja mogu imati negativan uticaj na životnu sredinu, a  za koje su činjenice ukazivale na mogućnost postojanja netransparentnog i nedogovornog postupanja nadležnih organa.

Izveštaj možete pronaći na sledećem linku: LIBERGRAF – izvestaj 2021

SLUČAJ 04: PREDEO IZUZETNIH ODLIKA “KLISURA ĐETINJE”

Cilj istraživanja je bio sklopiti celovitu sliku u rasponu od 2005. godine kada je bila urađena prva studija zaštite pa sve do danas, da bi se utvrdilo na koji se način može uticati da se Klisura Đetinje napokon proglasi zaštićenom, a da to ne uzrokuje njenu još veću degradaciju. U tom smislu, informacije, pravni akti, studije i ostala dokumentacija prikupljana je u rasponu od nekoliko godine, počevši od građana Užica koji su individualno u različitim vremenskim periodima bili zainteresovani za sudbinu Đetinje i uzimali učešće u pravnim procedurama, preko javnih baza podataka, kontakata sa predstavnicima lokalne samouprave itd. Sve to je praćeno i brojnim terenskim istraživanjima i pravljenjem obimne foto arhive, od beleženja zaštićenih vrsta do foto dokumentovanja svih intervencija.

Continue reading “SLUČAJ 04: PREDEO IZUZETNIH ODLIKA “KLISURA ĐETINJE””

SLUČAJ 03: MHE RAVNI

Reka Prištavica protiče kroz dve opštine Zlatiborskog okruga: Čajetinu i Užice. Izvire u Čajetini gde je kanjonskog tipa i teško pristupačna, prolazi kroz Terzića pećinu, Tošinu banju lekovitih izvora i u nju se uliva izvor iz svima poznate Stopića pećine. Nizvodno, vrelo Zmajevac je kaptirano za potrebe vodosnabdevanja okolnih opština i to je jedina intervencija u koritu reke na teritoriji Opštine Čajetina. Bujična i salmonidna voda, vodi se kao riblje mrestilište i jedna je od većih pritoka Velikog Rzava, koji je planiran da se, zajedno sa pritokama, stavi pod zaštitu kao Specijalni rezervat prirode Veliki Rzav. Zavod za zaštitu prirode je tokom 2020. godine uradio terenska istraživanja i odredio preliminarne granice zaštićenog područja a u planu je izrada studije zaštite u toku 2021. godine.

Continue reading “SLUČAJ 03: MHE RAVNI”

SLUČAJ 02: MHE VRUTCI

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je 19.04.2017. godine investitoru JP “Elektroprivreda Srbije” lokacijske uslove za izgradnju MHE “Vrutci” na reci Đetinji, nizvodno od brane “Vrutci”, grad Užice. Lokacijski uslovi su izdati za potrebe izrade urbanističkog projekta, projekta za građevinsku dozvolu i izvođačkog projekta. Tehničkim rešenjem predviđeno je da se na obe cevi postojećeg temeljnog ispusta brane, na koti 575 mnm, izrade priključci DN800 koji bi prošli kroz podnu ploču zatvaračnice i spojili se na zajedničku cev DN1200. Ova cev bi se dalje vodila na čeličnim osloncima nizvodno od lica brane, gde se u zoni stepeništa penje uz zid slapišta i dalje vodi levom obalom reke do mašinske zgrade. Izgradnja mašinske zgrada male hidroelektrane dimenzija 6,6 X 20,25 metara planirana je na levoj obali reke Đetinje, nizvodno od brane.

Continue reading “SLUČAJ 02: MHE VRUTCI”

SLUČAJ 01: STARA HIDROCENTRALA NA ĐETINJI

Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Grada Užice donela je 20.04.2018. godine  Rešenje o izmenama pravosnažnog rešenja o građevinskoj dozvoli od 01.08.2000. godine usled izmena u toku građenja, kojim je odobrena rekonstrukcija i revitalizacija objekta stare hidrocentrale na Đetinji, u neposrednoj blizini užičke tvrđave. Objekat stare hidrocentrale na Đetinji, sa svojom neposrednom okolinom, kao i užički grad sa podgrađem, se od 1974. godine nalaze pod zaštitom kao nepokretna kulturna dobra od velikog značaja za Republiku Srbiju. Ovakva situacija od investitora i organa nadležnog za izdavanje građevinske dozvole zahteva poštovanje Zakona o kulturnim dobrima, čijim odredbama je propisano da se radovi na nepokretnom kulturnom dobru ne mogu izvoditi dok se od nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture ne pribave uslovi za preduzimanje mera tehničke zaštite, i nakon toga pribavi saglasnost na projekat i dokumentaciju za izvođenje radova.

Continue reading “SLUČAJ 01: STARA HIDROCENTRALA NA ĐETINJI”

Zavod zabranio dalje izvođenje radova i EPS-u naložio vraćanje spomenika kulture “Stara hidrocentrala na Đetinji” u prvobitno stanje

Postupajući po zahtevu Građanske čitaonice “Libergraf”, Zavod za za zaštitu spomenika kulture Kraljevo doneo je 07.04.2021. godine  Rešenje kojim se investitoru JP “Elektroprivreda Srbije” zabranjuje svako dalje izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru – spomeniku kulture “Stara hidrocentrala na  Đetinji” u Užicu, i obavezuje se da izvrši povraćaj u pređašnje stanje.

Continue reading “Zavod zabranio dalje izvođenje radova i EPS-u naložio vraćanje spomenika kulture “Stara hidrocentrala na Đetinji” u prvobitno stanje”

Poništena je dozvola za radove na nepokretnom kulturnom dobru “Stara hidrocentrali na Đetinji”

Postupajući po inicijativi Građanske čitaonice “Libergraf”, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je 05.03.2021. godine  Rešenje kojim se poništava Rešenje Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Grada Užice za rekonstrukciju i revitalizaciju objekta male hidrocentrale “Pod gradom” na reci Đetinji, grad Užice.

Continue reading “Poništena je dozvola za radove na nepokretnom kulturnom dobru “Stara hidrocentrali na Đetinji””